Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (2)

PLAN NABAVE Naziv naručitelja: Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Godina: 2018 Rbr Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Vrijedi…

Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. g.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 120/16) i članka 3. stavak 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 101/17),  a nakon prethodne suglasnosti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag (Klasa: 400-09/18-01/01, Urbroj: 2105/05-14-01-18-1, od 4.…