DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG
OIB: 38723194831
FINANCIJSKI  PLAN 2016.
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 10.988.920,00
Razdjel 01 OBRAZOVANJE 10.988.920,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – PRORAČUN GRADA UMAGA 8.556.600,00
P0001 6711 Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost 8.556.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VLASTITI PRIHODI VRTIĆA 2.363.200,00
P0097 6341 Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a 13.000,00
P0098 6526 Sufinanciranje cijene usluge vrtića 2.343.200,00
P0099 6831 Ostali nespomenuti prihodi 7.000,00
Izvor 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI 7.800,00
P0100 6361 Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina 7.800,00
Izvor 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV 22.400,00
P0101 6361 Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama 22.400,00
Izvor 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 33.920,00
P0102 6361 Pomoć za program predškole 33.920,00
Izvor 6. DONACIJE 5.000,00
P0103 6631 Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba 5.000,00
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI 10.988.920,00
Razdjel 01 OBRAZOVANJE 10.988.920,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – PRORAČUN GRADA UMAGA 8.556.600,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.556.600,00
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.556.600,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 8.556.600,00
R0825 3111 Bruto plaće za zaposlene 7.300.000,00
R0826 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.132.000,00
R0827 3133 Doprinosi za zapošljavanje 124.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VLASTITI PRIHODI VRTIĆA 2.363.200,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.363.200,00
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.363.200,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 2.199.330,00
R0828 3113 Plaće za prekovremeni rad 10.000,00
R0829 3121 Ostali rashodi za zaposlene 223.000,00
R0830 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.600,00
R0831 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 200,00
R0832 3211 Službena putovanja 30.000,00
R0833 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 146.500,00
R0834 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00
R0835 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000,00
R0836 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 168.000,00
R0837 3222 Materijal i sirovine  ( Namirnice ) i didaktički potrošni ma 574.360,00
R0838 3223 Energija 320.000,00
R0839 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje 50.000,00
R0840 3225 Sitni inventar 5.000,00
R0841 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00
R0842 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza djece 50.000,00
R0843 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00
R0844 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,00
R0845 3234 Komunalne usluge 80.000,00
R0846 3235 Najamnina opreme 8.000,00
R0847 3236 Zdravstvene usluge 90.000,00
R0848 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00
R0849 3238 Računalne usluge 14.000,00
R0850 3239 Ostale usluge 41.300,00
R0851 3241 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – volonteri 28.000,00
R0852 3291 Naknade za rad upravnih vijeća 20.000,00
R0853 3292 Premije osiguranja 104.370,00
R0854 3295 Pristojbe i naknade 17.000,00
R0855 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00
Aktivnost A100056 Sportski program predškolskog odgoja – škola plivanja 16.000,00
R0857 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00
R0858 3239 Ostale usluge 1.000,00
Aktivnost A100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 30.000,00
R0860 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog programa 117.870,00
R0864 4221 Uredska oprema i namještaj 37.870,00
R0865 4226 Sportska i glazbena oprema 10.000,00
R0866 4227 Oprema za ostale namjene 65.000,00
R0867 4241 Knjige u knjižnicama 5.000,00
Izvor 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI 7.800,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.800,00
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.800,00
Aktivnost A100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina 7.800,00
R0859 3222 Rashodi za djecu romske nacionalne manjine 7.800,00
Izvor 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV 22.400,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 22.400,00
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 22.400,00
Aktivnost A100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 22.400,00
R0861 3221 Didaktika 10.000,00
R0862 3222 Didaktički potrošni materijal 12.400,00
Izvor 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 33.920,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 33.920,00
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 33.920,00
Aktivnost A100060 Program predškole za djecu predškolske dobi 33.920,00
R0863 3222 Didaktički potrošni materijal 33.920,00
Izvor 6. DONACIJE 5.000,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.000,00
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.000,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 5.000,00
R0856 3221 Ostali materijal – didaktika 5.000,00