Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag

Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago

Školska ulica 12, 52470 Umag (Umago), p.p.1

KLASA: 112-06/18-01/06

URBROJ: 2105/05-14-02-18-1

Umag,  5. studenoga 2018.

 

 

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Dječjem vrtiću i jaslicama “Duga” Umag

 

I.

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ), Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

II.

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:
– nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale, prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a 30 dana.
Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 107/07, 94/13 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

III.

Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet radnih dana tjedno, kako slijedi:


 1. ODGOJITELJ/ICA
  Izvršitelja/ica: 2

 2. Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz pisanu prijavu na javni poziv dostaviti:
  – kraći životopis
  – dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  – presliku osobne iskaznice,
  – dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima,
  evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
  – dokaz da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciju HZZ-a,
  – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10,97, 107/07, 94/13), ne starije od dana objave javnog poziva,
  – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10,97, 107/07, 94/13), ne starije od dana objave javnog poziva.

V.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno od 5. do 13. studenoga  2018. godine, na adresu Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag, Školska ulica 12, s naznakom „Javni poziv“.                                                                                                                                             Kandidati će o rezultatima poziva biti pismeno obaviješteni.

VI.

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog
odnosa
– prema programu stručnog osposobljavanja za rad pod vodstvom mentora.
Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor.

Prije sklapanja ugovora izabrani kandidati dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja/ice, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ.
Polazniku/ci stručnog osposobljavanja za rad HZZ isplaćuje novčanu pomoć sukladno članku 8.a Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koja u 2018. godini iznosi 2.751,84 kn.
HZZ ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.
Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja osobe imaju pravo polagati državni stručni ispit.

VII.

Ovaj poziv objavljuje se na na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, te na mrežnim stranicama Grada Umaga dana 5. studenoga 2018. godine.

 

Ravnateljica

Marija Adamović