Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica br. 12, 52470 Umag

OIB: 38723194831

KLASA: 406-09/16-01/07

URBROJ: 2105/05-14-02-16-1

Umag, 16. veljače 2016.

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                          -SVIMA-

 

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu Nabava smrznutog i konzerviranog voća i povrća podijeljen u dvije (2) grupe, za potrebe Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag i Talijanskog dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Umag, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

 1. NARUČITELJ: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

OIB: 38723194831

Internetska adresa: www.duga-vrtic.hr

Kontakt osoba:

– Niko Urbas, glavni kuhar DVJ „Duga“ Umag, 052/720-152

– Alma Husejnagić, tajnica DVJ “Duga” Umag, tel: 052 741 718; fax: 052 742 924

 

 1. II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je  Nabava smrznutog i konzerviranog voća i povrća,podijeljen u dvije (2) grupe.

Opis predmeta nabave je nabava smrznutog i konzerviranog voća i povrća.

Predmet je podijeljen u dvije (2) grupe.

Grupe predmeta nabave su:

 

 1. SMRZNUTO VOĆE I POVRĆE
 2. KONZERVIRANO POVRĆE

 

 

Dozvoljeno je nuđenje robe po grupama na način da se ponude podnose zasebno za svaku grupu predmeta nabave.

Ponuditelju je dozvoljeno ponuditi jednu ili više grupa, ponudbeni list i troškovnik predaju se za svaku grupu zasebno (u zasebnoj omotnici).

 

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

Procijenjena vrijednost nabave za ukupan predmet nabave iznosi 49.700,00 kuna bez PDV-a

Procijenjena vrijednost po grupama bez PDV-a  iznosi:

 

Grupa 1 – Nabava smrznutog i konzerviranog voća i povrća-Smrznuto voće i povrće: 18.600,00 kuna bez PDV-a

Grupa 2 – Nabava smrznutog i konzerviranog voća i povrća-Konzervirano povrće: 31.100,00 kuna bez PDV-a

 

Navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum. Ugovor će se sklopiti za svaku grupu predmeta nabave zasebno.

 

III. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • način izvršenja: Za navedenu nabavu predviđa se sklapanja ugovora o nabavi robe po grupama. Roba će se naručivati sukcesivno tijekom godine, u skladu sa stvarnim potrebama ustanove.  Ustanova će robu naručivati putem narudžbenice koja će biti izdana mailom ili u papirnatom obliku, putem obrasca narudžbenice.
GRUPA ROBE DINAMIKA DOSTAVE SATNICA DOSTAVE
Smrznuto voće i povrće, konzervirano povrće

 

1 X tjedno

(na temelju narudžbenice)

do 09,00 sati

 

 • rok trajanja ugovora: od potpisa ugovora do 31.12.2016. godine
 • rok isporuke  robe: od potpisa ugovora do 31.12.2016. godine
 • rok valjanosti ponuda: do 31. prosinca 2016. godine
 • mjesto isporuke  robe: Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag
 • rok, način i uvjeti plaćanja:

Osobe zadužene za naručivanje i prijem robe će, prilikom svakog prijema robe prekontrolirati količine i kvalitetu dostavljene robe te svojim potpisom potvrditi prijem i ispravnost iste. Temeljem dostavnih dokumenata, dobavljač će robu fakturirati ustanovama jednom mjesečno, sa zadnjim danom u mjesecu, najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Rok za plaćanje računa je 30 dana od dana njegovog izdavanja.

 • cijena ponude (odredba o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
 • troškovnik:Troškovnik se sastoji od više stavki. Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena
 • dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

 

 1. Izjava o nekažnjavanju ne starija od tri mjeseca – osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta daje izjavu za sebe i za GS da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za kaznena djela iz čl. 67. st. 1. ZJN.
 2. Potvrda porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja (potvrda ne smije biti starija od 30 dana).

 

 • dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost:

 

 

 1. Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar ne stariju od tri  mjeseca, kojom se dokazuje registriranost za obavljanje djelatnosti iz predmetne nabave.
 2. Ponuditelj mora u postupku javne nabave posjedovati odobrenje za rad objekta ili uvjetno odobrenje za rad (registracija) za objekt koji je pod njegovom kontrolom i iz kojeg ce dostavljati naručitelju robu.

Kao dokaz posjedovanja navedenog odobrenja, ponuditelj je u ponudi dužan     dostaviti:

–       važeće Rješenje Ministarstva poljoprivrede da je gospodarski subjekt upisan u Upisnik objekata odobrenih u poslovanju s hranomsukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/2008, 55/2009 i 130/2010) i da udovoljava propisanim uvjetima za navedenu djelatnost

 

Uz Rješenje je potrebno dostaviti Izvod iz upisnika odobrenih objekata.

Ponuditelj (kao subjekt u poslovanju s hranom) navedenim odobrenjem dokazuje da je, objekt koji je pod njegovom kontrolom i iz kojeg ce dostavljati naručitelju robu registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s hranom i da podliježe redovitom nadzoru nadležnih veterinarskih inspektora.

 

 

 1. Certifikat, izjavu ili drugi dokaz o uvođenju HACCP sustava

 

Ponuditelji dokumente mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave).

 

 • Zahtjevi za dobavljače proizvoda:
 1. Nadmetanje i odabir dobavljača obavlja se po sistemu grupiranja proizvoda u skupine.
 2. Sklapanje ugovora moguće je isključivo s dobavljačem koji poslovanje obavlja po pravilima  HACCP sustava.
 3. Dobavljači se moraju upoznati sa zahtjevima  HACCP sustava – svakodnevna kontrola zaprimljenih proizvoda, higijensko stanje vozila i osobe koja manipulira proizvodima, termini i mjesto dostave, periodična uzorkovanja proizvoda i analiziranje istih o trošku dobavljača
 4. Kontrola prijema proizvoda obuhvaća:

–     kontrolu dokumentacije,

–     kontrolu osobe koja dostavlja hranu – sanitarna iskaznica, radna odjeća i obuća,

–     prijevozno sredstvo – čistoću prijevoznog sredstva, opremljenost mjeračima temperature, robno susjedstvo proizvoda,

–     provjeru proizvoda – rok uporabe proizvoda, deklaraciju, ambalažu, senzorska svojstva, te odgovarajuća klasa ili pecatura proizvoda,

–     kontrolu i evidenciju temperature dostavnog vozila i/ili temperature dostavljene hrane u vozilu,

–     termin isporuke,

–     dnevne količine dostavljenih proizvoda – sukladno traženi,

 1. Svakoj kontroli prijema proizvoda provodi se evidencija na odgovarajućem obrascu.
 2. Ukoliko se prilikom kontrole od strane kuhinjskog osoblja u ustanovama utvrdi da kod dobavljača nisu udovoljeni zahtjevi prijema, proizvodi se neće zaprimati od dobavljača.
 3. U slučaju učestalog ne udovoljavanja zahtjevima prijema, ustanova će o tome bez odgađanja obavijestiti Upravu dobavljača.

 

Smrznuto i konzervirano voće i povrće:

 

–          dokumentacija:

o   uredno ispunjena dostavna dokumentacija sa točnim podacima vozila (registarska tablica),

o   sanitarna iskaznica osobe koja rukuje hranom (provjeravati jedanput godišnje),

 

–          uvjetnost vozila:

o   uredno i čisto vozilo, poštivanje robnog susjedstva,

o   smrznuto voće i povrće mora biti pakirano u plastične folije i odgovarajuću kartonsku i drugu ambalažu

o   omogućen temperaturni režim transporta: temperature duboko smrznutog najmanje –180C .

 

–          hrana:

o   istaknuta deklaracija na hrvatskom jeziku,

o   namjenska ambalaža,

o   hranu zaštititi od sekundarnog onečišćenja,

 

–          isporuka:

o   posjedovanje odgovarajuće radne odjeće osobe koja rukuje s hranom,

o   poštivanje ugovorenih termina isporuke.

 

 

 1. IV. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

 • ponudbeni list
 • troškovnik
 • dokazi (dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost )

 

 1. V. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku za svaku grupu predmeta nabave zasebno (potrebno je dostaviti zasebnu omotnicu za svaku ponuđenu grupu predmeta nabave), a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Dostavadokumenatakodvišegrupa

Ponuditeljkojidostavljaponudezavišegrupa, možedokumentekojimadokazujedanepostojerazlozizaisključenjeidokazesposobnostikojisuzajedničkizavišegrupa, dostavitiu:

–       jednoj od ponuda

–       svakoj ponudi za grupu

 

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude: 24. veljače 2016. godine. Neovisno o načinu slanja, ponude moraju biti zaprimljene kod naručitelja do 24. veljače 2016. godine do 13:00 sati.
 • način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici za svaku grupu predmeta nabave zasebno, na kojoj mora biti naznačeno:

naziv i adresa naručitelja

-naziv i adresa ponuditelja

-naziv predmeta nabave te grupa za koju se ponuda predaje

-naznaka “ne otvaraj”

 • mjesto dostave ponude:

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica 12

52470 Umag

 

 

 

 

U prilogu:

 1.     Ponudbeni list(Ponudbeni list je u .zip formatu, 958 kB)
 2.     Troškovnik(Troškovnik je u .zip formatu, 799 kB)

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnateljica

Marija Adamović