Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag

Školska ulica br. 12, 52470 Umag

OIB: 38723194831

KLASA:

URBROJ:

Umag,

 

 

Z A P I S N I K O OTVARANJU,

PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

 

 1. NARUČITELJ: Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag, Školska ulica 12, 52470 Umag

 

 1. PREDMET NABAVE:

 

 1. VRSTA POSTUPKA I ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA:

postupak bagatelne nabave sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

 

 1. PLANIRANA SREDSTVA:

 

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE IZ PLANA NABAVE:

 

 1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE, KLASA:____________­­­_______, od dana ____________godine, otpremljen na adrese gospodarskih subjekata kako slijedi:

a)

b)

….

 

 

 1. DATUM OTVARANJA PONUDA:

 

 

 1. ANALITIČKI PRIKAZ PRAVOVREMENO DOSTAVLJENIH PONUDA:

 

 

Naziv i adresa ponuditelja  
Datum i broj ponude  
Cijena ponude  
Ukupna cijena ponude  
OBLIK, SADRŽAJ I CJELOVITOST  
Potpisana DA/NE
OCJENA Zadovoljava/ne zadovoljava
OSTALI UVJETI (ako je primjenjivo)  
I.               TRAŽENI DOKUMENTI (obvezni razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti  

 

OCJENA Zadovoljava/ne zadovoljava
II.             JAMSTVA  
OCJENA Zadovoljava/ne zadovoljava
RAČUNSKA ISPRAVNOST PONUDE Računski ispravna/ispravak računske pogreške
RANGIRANJE PONUDA:  

 

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda):

 

 1. OSTALO (npr. ponuda ponuditelja x od dana _____je zakašnjela te je vraćena neotvorena):

 

 1. PRIJEDLOG ODABIRA: Ponuditelj ______________dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda, stoga se predlaže odabir iste.

 

 

 1. STRUČNO POVJERENSTVO NARUČITELJA: