Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2017. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. prosinca 2016. godine donosi   PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU     Članak 1. Planom nabave za 2017.…

Poziv na dostavu ponude

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: URBROJ: Umag,                                                                                                                                                                                                      Gospodarski subjekt                                                                                                      kojem se upućuje poziv:     POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu __________ (predmet nabave i evidencijski broj nabave),…