Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Temeljem  članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (,,Narodne novine“, broj 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19), članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Umaga-Umago KLASA:400-01/20-01/05;…

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag

Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom  i prethodne suglasnosti gradonačelnika Grada Umaga-Umago (Zaključak gradonačelnika Grada Umaga-Umago Klasa: 601-01/19-01/08 , Urbroj: 2105/05-02-19-3 od 17.…

Procedura naplate prihoda

Dječji vrtić i jaslice ”Duga” Umag Scuola materna e asilo nido ”Arcobaleno” Umago Labinska ulica 3, 52470 Umag (Umago), p.p. 1 tel: 052/741-718, 634-908, fax: 052/742-924 e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr   KLASA: 401-01/19-01/01 URBROJ: 2105/05-14-02-19-1 Umag, 5. lipnja 2019.   Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave…

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine”, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju     (”Narodne novine”, br. 10/97,107/07 i 94/13), a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga (Odluka Gradskog vijeća Grada Umaga o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o…

STATUT (pročišćeni tekst)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag na svojoj 17. sjednici, održanoj  11. ožujka 2019. godine, utvrdilo je i donijelo pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag.             Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag od 30. ožujka 1998. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg…

POUN usvojen 4. 4. 2018.

Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom  i prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga (Zaključak Gradonačelnika Grada Umaga Klasa: 601-01/18-01/01 , Urbroj: 2105/05-02-18-3…

POUN usvojen 30.08.2017.

Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag i članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ), a nakon prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Umaga (Zaključak Gradonačelnika Grada Umaga Klasa: 601-01/17-01/09 , Urbroj: 2105/05-02-17-3 od 09. lipnja 2017. godine) Upravno…