Program predškole

Dječji vtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica 12 52470 Umag www.duga-vrtic.hr e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr             PROGRAM PREDŠKOLE za svu djecu školske obveznike u godini dana prije polaska u Osnovnu školu u trajanju od 250 sati godišnje     Autor: pedagog Barbara Mikluš, prof.              …

Pravilnik o upisu djece

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”…