Program predškole

Dječji vtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica 12 52470 Umag www.duga-vrtic.hr e-mail: dvj-duga@pu.t-com.hr             PROGRAM PREDŠKOLE za svu djecu školske obveznike u godini dana prije polaska u Osnovnu školu u trajanju od 250 sati godišnje     Autor: pedagog Barbara Mikluš, prof.              …

Pravilnik o upisu djece

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “Narodne novine” broj 10/97., 107/07) i članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag – Scuola materna e asilo nido “Arcobaleno” Umago, a nakon prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Umaga, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga”…

2. izmjene i dopune plana nabave za 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1.  …

Izmjene i dopune plana nabave za 2016.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( ”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  a sukladno Godišnjem financijskom planu Dječjeg vrtića i jaslica ”Duga” Umag za 2016. godinu, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine donosi   IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU     Članak 1.  …

Poziv na dostavu ponude: prehrambeni artikli široke potrošnje

Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag Školska ulica br. 12, 52470 Umag OIB: 38723194831 KLASA: 406-09/16-01/08 URBROJ: 2105/05-14-02-16-1 Umag, 17. veljače 2016.                                                                                                       -SVIMA-       POZIV NA DOSTAVU PONUDE   Naručitelj Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag pokrenuo je bagatelnu nabavu za robu:  prehrambeni artikli široke potrošnje, za…